SHADOW

L-R Mitsuhiro,Tokiko,Yuichi,Yoshio Tokiko Yoshio,Mitsuhiro,Tokiko,Yuichi